1. Yleistä

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

2. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjänä toimii Calefa Oy tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Petri Vuori, 040 553 4427, petri.vuori@calefa.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakastietorekisteri, jonka avulla hallinnoidaan yhteydenpitoa olemassa oleviin ja potentiaalisiin asiakasyrityksiin.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

KäyttötarkoitusOikeusperusteHenkilötietoryhmät
MarkkinointiHenkilö on antanut suostumuksensaNimi, asema, työpaikan osoite, työsähköposti, työpuhelin
MyyntiHenkilö on antanut suostumuksensaNimi, asema työpaikan osoite, työsähköposti, työpuhelin
AsiakaspalveluHenkilö on antanut suostumuksensaNimi, asema työpaikan osoite, työsähköposti, työpuhelin

5. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Tietoja säilytetään meneillään olevien markkinointi- toimitusprojektien ajan.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta ulkopuolisille tahoille.

7. Henkilötietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

8. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten rekistereistä, kuten Vainu-palvelu, Fonectan tietopalvelut ja MailChimp.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.

9.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

9.3 Oikeus peruttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

9.5 Oikeuksien käyttäminen

Kaikki tässä mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllämainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia.

10. Henkilötietojen suojaus

Tiedot sijaitsevat pilvipalvelimella, johon on vain standardien mukainen VPN-yhteys, joka muodostetaan käyttäjä + salasana –periaatteella. Päätelaitteissa on yleisen käytännön mukaiset suojaukset.